“Privacyverklaring “t Eethuys-Didam”

 

Informatie : 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook ’t Eethuys-Didam heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor moet het ’t Eethuys-Didam de zaken rond deze nieuwe privacywet tijdig op orde te hebben.

Eind mei wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen en bedrijven van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus wij, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat wij moeten opschrijven hoe wij omgaan met persoonsgegevens van personen en bedrijven.
Daarvoor is in eerste instantie de Privacy Verklaring die vanaf 25 mei 2018 op onze website is geplaatst, waarin u kunt zien hoe wij de persoonsgegevens verwerken, bewaren en wat u rechten zijn om u persoonsgegevens in te zien en te wijzigen.

 

“Privacyverklaring “t Eethuys-Didam”

 

’t Eethuys-Didam ’t Eethuys-Didam, gevestigd aan Hoofdstraat 2, 6942 AT, Didam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.heteethuys-didam.nl
Hoofdstraat 2, 6942 AT, Didam
Telefoon nummer : 0316-769046
Manfred Derksen is de Functionaris Gegevensbescherming van ’t Eethuys-Didam. Hij is te bereiken via info@heteethuys-didam.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken m.b.t. klanten en leveranciers

’t Eethuys-Didam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heteethuys-didam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
’t Eethuys-Didam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
’t Eethuys-Didam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke bewaartermijnen.
Delen van persoonsgegevens met derden
’t Eethuys-Didam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ’t Eethuys-Didam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ’t Eethuys-Didam uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
• Accountantskantoor Mulder, Arnhem, ter verwerking van de salarisadministratie

 

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws van ’t Eethuys-Didam. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van geïnteresseerden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De lijst van geïnteresseerden van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
’t Eethuys-Didam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ’t Eethuys-Didam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heteethuys-didam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ’t Eethuys-Didam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
’t Eethuys-Didam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@heteethuys-didam.nl

 

Wijziging van Privacy Verklaring

 

’t Eethuys-Didam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. ’t Eethuys-Didam adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.